תקנון האתר

 1 מבוא

 1 .1  אנו מברכים אותך על שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של תכשיטי עדי ביבי  (להלן:”אתר האינטרנט”).

 2 .1  יובהר כי הטקסטים המופיעים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. כמו כן שימוש בלשון יחיד משמעותו גם לשון רבים ולהיפך ולשון זכר משמעותו לשון נקבה ולהיפך, וזאת לפי ההקשר.

 3 .1  ניתן ליצור קשר בשאלות בנוגע לאופן השימוש באתר האינטרנט, שירות לקוחות (“להלן: מוקד שירות לקוחות”) או לצורך קביעת ביקור בסטודיו, באמצעות דואר אלקטרוני  alevijanadi@gmail.com ובטלפון 052-3294983. שירות הלקוחות פעיל בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-19:00.

בימי שבת, חג, שבתון וערבי חג מוקד שירות הלקוחות יהיה סגור.

 4 .1  אתר האינטרנט מציע מידע ו/או רכישה של מגוון רחב של תכשיטים (להלן: “המוצרים”).

 אתר האינטרנט  פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת משימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או הפסקת חשמל ו/או נפילת קווי תקשורת ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת הסטודיו ו/או בשליטת ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנוגע למקרים בהם אתר האינטרנט לא היה פעיל.

5  .1  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לסטודיו שמורה זכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

6 .1   מטרת התקנון שלהלן הינה הגדרת הזכויות והחובות שלך, כמבקר ו/או כלקוח (להלן: “הלקוח”) בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או בכל הנוגע לרכישת התכשיטים באמצעותו.

 7 .1  תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין הסטודיו, ועל כן הנך מתבקש לקרוא את כל ההוראות והתנאים המפורטים בו בעיון ובקפידה. יש להבהיר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הנך מסכים, מאשר ומצהיר כי קראת את הוראות התקנון וכי הנך מקבל עליך את כל ההוראות והתנאים המפורטים בו, ללא כל סייג. התנאי לשימושך באתר האינטרנט הינו הסכמתך לעמוד בתנאי התקנון בכלל ובסעיף זה בפרט.

 8 .1  לסטודיו שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן את התקנון, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. לאור זאת הנך מתבקש לקרוא את התקנון בכל פעם שהנך בוחר להשתמש באתר האינטרנט.

 9 .1  בעצם בחירתך לבצע רכישת מוצרים באתר האינטרנט או דרך הטלפון, הנך מביע את הסכמתך לכך שקראת את התקנון וכי הנך מקבל על עצמך את כל הוראותיו ותנאיו.

מובהר ומוסכם כי במידה ולא קראת את התקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע הזמנה באמצעות הטלפון על ידך מהווה הסכמה כאמור.

 1. רכישת מוצרים באתר

1 .2   באתר מוצגים למכירה מגוון מוצרים מקולקציות שונות. עם זאת הסטודיו לתכשיטים עדי ביבי (להלן: “הסטודיו”) שומר לעצמו הזכות להפסיק בכל עת את הצגתם ו/או מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, כל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש באתר יהיו טענות נגדו בשל שינוי כלשהו כאמור לעיל.

2 .2  המחיר המופיע בסמוך לכל מוצר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) אלא אם צוין אחרת. עם זאת הסטודיו רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות.

3 .2  הסטודיו עושה כל מאמץ לוודא כי כל הפרטים המופיעים באתר האינטרנט, התיאורים ותמונות המוצרים הינם נכונים. עם זאת, התמונות באתר הנן להמחשה בלבד ותיתכן שונות בין תמונת המוצר לבין מוצר שיסופק בפועל וזאת בשל אופן הצילום, תאורה וכד’.

4 .2  לאור חידוש ושינוי מלאי המוצרים באופן תכוף, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של הסטודיו בעת ההזמנה. לאור זאת הסטודיו שומר לעצמו את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר וזאת לאחר שייצור עמו קשר תוך פרק זמן סביר ויודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי הסטודיו בשל כך. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, יחזיר לו הסטודיו את כספו בגין הזמנת המוצר.

 5 .2  הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה אשר בוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעת למאפייניו ו/או למחירו כפי שהופיעו באתר. במקרה כאמור הסטודיו שומר לעצמו את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך וזאת לאחר שייצור עמו קשר תוך פרק זמן סביר ויידע אותו על ביטול העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה כלפי הסטודיו בשל כך ובמידה שכבר חויב בשל הזמנת המוצר, יחזיר לו הסטודיו את כספו בגין זאת.

6 .2   מוצרים אשר יוצרו בהתאמה אישית לבקשת הלקוח אינם ניתנים לביטול ו/או החזרה, על כן הרוכש מתבקש לוודא כי הזמנה כאמור אכן תואמת את צרכיו לרבות, אך לא רק, בכל הקשור למידות של המוצרים, לחריטה או לכל עיצוב אישי אחר על המוצרים.

7 .2  הסטודיו אינו מתחייב כי מחירי המוצרים באתר הינם זהים למחירי המוצרים המתפרסמים בכל מקום אחר לרבות, אך לא רק, בדף הפייסבוק ובדף האינסטגרם של הסטודיו. בכל מקרה, המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.

 1. ביצוע הזמנות

 רשאי לבצע הזמנה כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1 .3   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, דהיינו המשתמש מצהיר כי הנו מעל גיל 18.

 2 .3  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף, או לחילופין, המשתמש קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור לעשות בו שימוש באתר והכל בתנאי שחברות האשראי מתירות.

 3 .3 במקרה של עסקאות המתבצעות בחו”ל והאספקה המבוקשת הינה לחו”ל, ייתכן ויחול שינוי במחירו הכולל של המוצר בשל ענייני מיסוי ו/או עלויות משלוח.

4 .3  הסטודיו שומר לעצמו את הזכות למנוע ו/או לבטל רכישה במידה והמשתמש נוהג באופן שאינו הולם ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה.

 5 .3 הסטודיו יהא רשאי להגביל את כמות המוצרים ו/או את מספר היחידות ו/או להגדיר מספר מוצרים מקסימלי עבור כל הזמנה.

 6 .3 תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים בסטודיו בעת מועד ביצוע ההזמנה. תנאי האשראי, מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישור המזמין.

7 .3  בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו הכולל בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. עלות דמי המשלוח, אם יהיו, תופיע בנפרד בסל הקניות.

8 .3  הסטודיו מבצע משלוחים לארץ ולחו”ל באמצעות דואר ישראל ובאמצעות חברת שליחויות. במידה ויבחר הלקוח באופציה של משלוח, כאמור, הוא יקבל עם אישור העסקה על ידי חברת האשראי, הודעה לטלפון הנייד שלו לצורך תיאום המשלוח.

 1. תשלום
 2. 1  4.   התשלום באתר יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי, שירות PayPal או טרנזילה. יובהר כי הסטודיו רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

  2 .4  יובהר כי שירותי התשלום מסופקים על ידי צדדים שלישיים ואינם בשליטת הסטודיו, הסטודיו לא יהא אחראי במקרה זה לכל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

  3 .4  עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח שגובהם יפורט באתר ומהווים תוספת לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת וזאת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

  4 .4   הסטודיו אינו אחראי על מיסים שיחולו על התכשיט כגון מיסי ייבוא או תשלומי מכס, והמזמין יישא בעלויות מבלי שיהיו לו טענות נגד הסטודיו בשל כך.

   

  1. אספקת המוצרים ומשלוח

  1 .5   ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בסטודיו בתיאום מראש.

  2 .5  במידה והרוכש מעוניין בשירות משלוחים יובהר כי השירות ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת הסטודיו ולא באחריותו. על כן, הסטודיו לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.

  3 .5  מאחר ושירות המשלוחים אינו בשליטת הסטודיו ולא באחריותו, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בסטודיו לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגד הסטודיו בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

  4 .5  יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי חברת השליחויות חרף תיאום מראש, המוצרים לא יסופקו למזמין, ועל המזמין האחריות לתאם מועד חדש לאספקת המוצרים עם שירות הלקוחות. המזמין יישא בכל חיוב מעבר לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו, על אף שהמוצרים לא סופקו לו.

  5 .5  על אף האמור בסעיף 5.4 זכותו של המזמין לאשר לשליח השארת המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (בפתח ביתו, אצל מי מטעמו, בבית עסק). אולם במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהסטודיו לא יהא אחראי בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות כלפיו בשל האמור.

  6 .5  הסטודיו לא יהא אחראי בגין עיכובים שאינם בשליטתו ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות הסטודיו לאספקת המוצרים ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

  7 .5  אופן אריזת המוצרים ייעשה על פי שיקול דעתו של הסטודיו, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד הסטודיו בשל כך.

  1. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

  1 .6  מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות מול הסטודיו הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

  2 .6  על אף האמור לעיל לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.

  3 .6  שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתו של הסטודיו ובכפוף להוראות שלהלן.

   4 .6  ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יתאפשרו תוך 14 יום ממועד קבלת ההזמנה.  לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם הסטודיו ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, יתאם הסטודיו עם המזמין את דרך החזרת המוצרים. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים לסטודיו וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין.

  5 .6  עם קבלת המוצרים שהוחזרו אל הסטודיו ובכפוף לבדיקת מצבם בעת החזרתם ואישור בנוגע לתקינותם, יחזיר הסטודיו למזמין את כספו בגין ההזמנה.

  6  .6  הסטודיו מדגיש כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. במידה וקיימת אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (כגון שוני במוצר שהוזמן, אי התאמה בכמות המוצרים), על המזמין להודיע לסטודיו תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לסטודיו במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד הסטודיו בשל כך.

  1. אחריות והיעדר אחריות

  1 .7  הסטודיו מספק אחריות עבור המוצרים לתקופה של שנה ממועד הרכישה.

  2 .7 האחריות הינה עבור מוצרים שנעשה בהם שימוש סביר. הסמכות לקבוע מהו שימוש סביר הינה בידי עובדי הסטודיו.

  האחריות אינה תקפה במקרים הללו:

                  7.2.1 בוצעו במוצרים תיקונים אצל מי שאינו עובד בסטודיו עדי ביבי.

                  7.2.2 שבר, קרע או שימוש לא סביר במוצרים כגון מגע עם חומצות, כלור וכדומה.

                  7.2.3 בלאי טבעי כמו מתיחה של מוצרים בעל גמישות, התעקמות המוצרים.

  1. קניין רוחני

   המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר ובתמונות  ו/או בעיצובים המופיעים בו אלא לצורך ביצוע הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, הצגה, פרסום, מכירה או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של הסטודיו. הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, הצגה, פרסום, מכירה או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב של הסטודיו.